Štatút „SRDCE NA DLANI 2017“

                                ČLÁNOK 1

1. Oficiálny názov ocenenia je „Srdce na dlani 2017“. Cenu „Srdce na dlani 2017“ v Žilinskom kraji udeľuje Žilinské dobrovoľnícke centrum (ŽDC).

2. „Srdce na dlani“ je ocenenie Žilinského dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju:

- ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov aj kolektívov) a ich projektov za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod.,

- ako aj ocenenie za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých,
- samospráv alebo firiem, ktoré svojimi aktivitami vytvárajú zázemie pre dobrovoľníctvo a verejne ho podporujú,
- inovatívnych projektov, ktoré priniesli zmenu. Je to ocenenie tých, ktorí svojim konaním prispeli k šíreniu dobra a pozitívnej zmeny v spoločnosti.

3. Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách:

3.1. Mladé srdce - ocenenie pre dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku do 18 rokov, zo Žilinského kraja, za výnimočnú a prospešnú činnosť, ktorú vykonávajú, resp. vykonávali bez nároku na finančnú odmenu. Je to ocenenie pre mladého dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku, ktorý sa nebojí meniť a zlepšovať svet okolo seba a svojím konaním je inšpiráciou a príkladom pre mladých ľudí.

3.2. Pravé srdce – ocenenie pre dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku od 18-50 rokov,zo Žilinského kraja, za výnimočnú a prospešnú činnosť, ktorú vykonávajú, resp. vykonávali bez nároku na finančnú odmenu. Je to ocenenie pre dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku, ktorý sa nebojí meniť a zlepšovať svet okolo seba a svojím konaním je inšpiráciou a príkladom pre ostatných ľudí.

3.3. Srdce seniora – ocenenie pre dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku od 50 rokov,zo Žilinského kraja, za výnimočnú a prospešnú činnosť, ktorú vykonávajú, resp. vykonávali bez nároku na finančnú odmenu. Ocenenie pre človeka, ktorý je stále ochotný byť pozitívnym príkladom pre ostatných a odovzdávať im svoje životné skúsenosti.

3.4. Verné srdce - ocenenie za dlhodobý prínos pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami alebo za dlhodobý rozvoj dobrovoľníctva v Žilinskom kraji. Ocenenie pre človeka, ktorý neustále vymýšľa nové nápady a projekty a stále verí, že môže zmeniť svet. Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii znamená, že dobrovoľník alebo dobrovoľníčka pomáha organizácii minimálne 5 rokov.

3.5. Projekt so srdcom (dobrovoľníka) – dobrovoľnícky projekt roka, ocenenie pre projekt s výrazným zapojením dobrovoľníkov, ktorý bol niečím výnimočný, ktorý priniesol pozitívnu zmenu vo svojom okolí, nadchol a inšpiroval ďalších ľudí pre dobrovoľníctvo.

3.6. Srdce na správnom mieste - ocenenie pre samosprávu alebo firmu, ktorá verejne podporuje dobrovoľníctvo a dobrovoľnícke aktivity a uvedomuje si dôležitosť tejto podpory.

3.7. So srdcom na dlani - špeciálne ocenenie pre jednotlivca, skupinu, projekt alebo organizáciu, za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

4.Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov.


                         ČLÁNOK 2

1. Nominácie sa podávajú na vyplnených nominačných hárkoch jednou z foriem:

     a) elektronickou formou na e-mail: dobrovolnictvo@ozviac.sk

         do predmetu správy treba uviesť "Srdce na dlani",

     b) písomnou formou na adresu:

            Žilinské dobrovoľnícke centrum

            V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

           Železničiarov 253/1

            028 01 Trstená

         Na obálku je potrebné napísať označenie „Srdce na dlani“.

 

2. Návrh na ocenenie môže podať navrhovateľ:

      a) právnická osoba (napr. mimovládna organizácia, obec, škola, farnosť a pod.),

      b) základná zložka právnickej osoby (stredisko, oddiel, oblastné centrum),

      c) neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne traja členovia neformálnej skupiny).

Každý navrhovateľ môže zaslať iba jednu nomináciu v každej kategórii.

Nominovať možno jednotlivca alebo skupinu.

 

3. Nominácia musí obsahovať:

      a) v prípade nominovaných jednotlivcov

             • meno a priezvisko nominovaného, jeho adresu, rok narodenia, telefonický aj mailový kontakt,

             • popis jeho činnosti a prínosu, dôvod návrhu na ocenenie.


      b) v prípade nominovaných organizácií, samospráv alebo firiem

             • názov a adresa,

             • popis podpory dobrovoľníckych aktivít, dôvod návrhu na ocenenie.

 

       c) nominovaný projekt

             • názov projektu, miesto a čas realizácie,

             • zapojenie dobrovoľníkov,

             • popis východiskovej situácie a zmeny, ktorú projekt priniesol.


d) v prípade špeciálneho ocenenia pre jednotlivca, skupinu, projekt alebo organizáciu aj zdôvodnenie návrhu na špeciálne ocenenie za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

Ku všetkým žiadostiam je nutné pripojiť:

             • 3 fotografie nominovaného v *.jpg formáte, najlepšie priamo z dobrovoľníckej aktivity alebo realizácie projektu,

             • meno a priezvisko navrhovateľa, názov organizácie, adresu, telefonický a mailový kontakt.

 

4. Nominácie sa prijímajú do 20.11.2017 vrátane (rozhoduje poštová pečiatka, resp. dátum odoslania e-mailu).

5. Nominácie nespĺňajúce podmienky stanovené týmto štatútom nebudú akceptované.


                        ČLÁNOK 3

1. O udelení ocenenia rozhodne 5-členná komisia zložená zo zástupcov mimovládnych organizácií, podnikateľského sektora a verejnej správy pôsobiacich v Žilinskom kraji.O výslednom poradí rozhoduje súčet bodov, ktoré nominovaný získa od jednotlivých zástupcov komisie. Komisia je uznášania schopná, ak sú prítomní aspoň traja členovia.

2. Komisiu zvoláva a vedie koordinátor ŽDC (alebo ním určený zástupca), ktorý je zároveň predsedom výberovej komisie.

3. Zo stretnutia komisie sa zhotovuje zápisnica.

4. Ocenenia sa budú udeľovať na slávnostnom odovzdávaní cien pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov.

 

                        ČLÁNOK 4

1. Udelenie ocenenia sa osvedčuje symbolickou cenou „Srdce na dlani“ a certifikátom, ktorý obsahuje meno a priezvisko oceneného jednotlivca, názov ocenenia, dátum a dôvod jeho udelenia.

2. Udelenie ocenenia sa zverejňuje prostredníctvom tlačových a elektronických médií.

3. Na získanie ocenenia neexistuje právny nárok.


                        ČLÁNOK 5

1. Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 23.10.2017.


                                                                                                         Tereza Prielomková

                                                                                                                      koordinátorka ŽDC