Štatút „SRDCE NA DLANI 2019"

ŠTATÚT OCENENIA SRDCE NA DLANI 2019 V ŽILINSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI 

ČLÁNOK 1

NÁZOV A CHARAKTERISTIKA OCENENIA:

1. Oficiálny názov ocenenia je Srdce na dlani 2019.

2. Srdce na dlani je ocenenie Žilinského dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju. Ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov i kolektívov) za dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod.. Prípadne aj za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

3. Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia v regióne je Žilinské dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Žilinským samosprávnym krajom.

SPOLOČNÉ KATEGÓRIE:

1) Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti
2) Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania
3) Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia
4) Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia
5) Dobrovoľnícky projekt roka
6) Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
7) Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou
8) Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov
9) Škola priateľská k dobrovoľníctvu


ĎALŠIE NAVRHOVANÉ KATEGÓRIE:
  
- Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu
- Dobrovoľníctvo v oblasti športu
- Dobrovoľníctvo v oblasti rozvoja komunity a občianskej spoločnosti
- Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv
- Dobrovoľnícka aktivita Týždňa dobrovoľníctva 2019
- Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii
- Podpora dobrovoľníctva
- Seniorský/á dobrovoľník/-čka nad 50 rokov
- Zahraničné dobrovoľníctvo 
- Firemné dobrovoľníctvo  

ČLÁNOK 2

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

DOBROVOĽNÍK/-ČKA

1. Dobrovoľník/-čka je podľa Zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejnom záujme dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti. Na osoby, ktoré nedovŕšili vek 15 rokov, sa zákon o dobrovoľníctve nevzťahuje, preto pri ich zapájaní do dobrovoľníckych aktivít hovoríme o výchove a vzdelávaní k dobrovoľníctvu. V bežnej komunikácii, a v praxi v rámci dobrovoľníckej činnosti ich de facto ich však za dobrovoľníkov a dobrovoľníčky označujeme. Zmluva o dobrovoľníckej činnosti sa uzatvára s ich zákonným zástupcom.

DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ

2. Dobrovoľnícku činnosť podľa Zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve je činnosť vykonávaná na základe slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu pre inú osobu a s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech.
3. Dobrovoľníckou činnosťou podľa tohto zákona nie je: - činnosť vykonávaná medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami - činnosť vykonávaná v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti - činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávaná v rámci študijných povinností - vzájomná občianska alebo susedská výpomoc - činnosť vykonávaná osobami, ktoré nedovŕšili 15 rokov
4. Z uvedeného vymedzenia podľa zákona sa vymyká a osobitné podmienky sa vzťahujú na kategóriu Koordinátor/-ka dobrovoľníkov/-čok, kde v tomto jedinom prípade môže ísť aj o platenú pracovnú pozíciu.
5. Nominácie na ocenenie Srdce na dlani sa vzťahujú len na dobrovoľnícku činnosť, ktorej sa dobrovoľníci a dobrovoľníčky venujú minimálne v trvaní 6 mesiacov. V prípade kategórie Koordinátor/-ka dobrovoľníkov/-čok je stanovená doba vykonávania dobrovoľníckej činnosti v trvaní minimálne 2 roky.

KOORDINÁTOR/-KA OCENENIA, JEHO / JEJ ÚLOHA


4. Koordinátor/-ka ocenenia Srdce na dlani 2019 zodpovedá za organizačné a administratívne zabezpečenie priebehu celého oceňovania od prípravy, cez podujatie až po predloženie výstupov za danú aktivitu. Zbiera a predkladá nominácie hodnotiacej komisii a zabezpečuje jej činnosť. Dohliada na to, aby návrhy na ocenenie predložené komisii obsahovali všetky potrebné náležitosti, a pre tieto účely môže od navrhovateľa na ocenenie vyžiadať doplňujúce informácie o nominovaných.

ČLÁNOK 3

POMENOVANIE KOMISIE A JEJ ÚLOHA:

1. O udelení ocenenia rozhoduje hodnotiaca komisia (ďalej len komisia). Je orgánom pre posudzovanie návrhov na udelenie ocenenia a garantom dôveryhodnosti ocenenia. Členstvo v nej je čestné a nezastupiteľné. Komisia je tvorená morálnymi a odbdornými autoritami a zástupcami a zástupkyňami organizácií spolupracujúcich s Žilinským dobrovoľníckym centrom v regióne. Jeden z členov a členiek HK je ocenený/-á dobrovoľník/-čka z predchádzajúceho ročníka udelovania ocenení Srdce na dlani.

ČLÁNOK 4

1. Udelenie ocenenia sa osvedčuje symbolickou cenou „Srdce na dlani“ a certifikátom, ktorý obsahuje meno a priezvisko oceneného jednotlivca, názov ocenenia, dátum a dôvod jeho udelenia.

2. Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov/-riek dobrovoľníkov/-čok 5. novembra.

3. Ocenenie nie je spojené s finančnou odmenou a neexistuje naň právny nárok.

4. Organizátor si vyhradzuje právo ocenenie kedykoľvek odobrať, ak sa preukáže, že dôvody, pre ktoré bolo ocenenie udelené neboli pravdivé alebo ak ocenený/-á dobrovoľník/-čka (skupina) konal/-a v rozpore s princípmi Žilinského dobrovoľníckeho centra alebo v rozpore s princípmi, za ktoré mu bolo ocenenie udelené.

5. Udelenie ocenenia sa zverejňuje prostredníctvom tlačových a elektronických médií.

 ČLÁNOK 5

 Tento štatút nadobúda účinnosť 17.10.2019.

Mgr. Branislav Kožuch 
Štatutárny/-a zástupca/-kyňa