Novinky

SERVICE LEARNING VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ DETÍ A MLÁDEŽE K DOBROVOĽNÍCTU

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Ide o spôsob vzdelávania, v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí prostredníctvom vytvorenej aktivity. Je konsenzuálne definovaný prostredníctvom troch kľúčových charakteristík:

• ide o vopred premyslený a organizovaný zážitok študentov a študentiek získaný prostredníctvom služby, ktorá reaguje na autentické potreby komunity,

• uskutočňuje sa prostredníctvom spolupráce študentov a študentiek s členmi a členkami komunity, pričom študenti a študentky sú angažovaní do plánovania, prípravy aj hodnotenia samotnej service learningovej aktivity,

• service learning je začlenený do akademického kurikula a výskumného kontextu (Clayss, 2003).

Aktuálny termín online kurzu

Žilinské dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácii vám ponúka ONLINE TRÉNING.

• Otvára sa 28. mája 2020 prvým online stretnutím so začiatkom o 15:00.

- Predpokladaný termín ukončenia kurzu je 30. jún 2020.

Cena: 50 €/os. (pre členov PDCO 30 €/os.)

Prihlasovanie je momentálne otvorené a prebieha prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 27.mája 2020.

- Po úhrade faktúry Vám zašleme prihlasovací kód do online vzdelávania.

Ciele tréningu Service learning

Cieľom akreditovaného vzdelávacieho programu Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu je rozvíjať a rozširovať vedomosti a zručnosti pracovníkov a pracovníčok s mládežou a pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení pri realizácii výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu prostredníctvom stratégie service learning v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (z roku 2018).

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú ľudia pracujúci s deťmi a mládežou v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania - pracovníci a pracovníčky s mládežou (dobrovoľní aj platení), pedagogickí a odborní zamestnanci a zamestnankyne: učitelia a učiteľky materských, základných a stredných škôl s akýmkoľvek vyučovacím predmetom, majstri a majsterky odborného výcviku, vychovávatelia a vychovávateľky. U účastníkov sa predpokladá záujem a pozitívny postoj k téme dobrovoľníctva.

Formy akreditovaného tréningu

Tréning ponúkame v online forme:

Vyžaduje si časovú náročnosť, obsah je však rozdelený do troch veľkých blokov oddelených online stretnutiami skupiny účastníkov/-čok s lektorkami, ktorých cieľom je reflexia naučeného a upevnenie vedomostí. Vzdelávanie začína online stretnutím, na ktorom sa účastníci zoznámia s lektorkou a dozvedia viac o priebehu tréningu. Vzdelávacie úlohy v blokoch medzi stretnutiami absolvujú účastníci/čky samostatne podľa svojich časových možností, pričom sa očakáva splnen

Obsah vzdelávania

Účastníci a účastníčky vzdelávacieho programu:

• spoznajú Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu,

• naučia sa charakterizovať ciele a princípy výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu,

• naučia sa rozlišovať medzi rôznymi ich modelmi,

• spoznajú jednotlivé kroky a možnosti realizácie service learningu,

• vytvoria vlastný plán implementácie service learningu v rámci svojho predmetu.

Záverečná skúška pozostáva z prezentácie plánu implementácie výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu prostredníctvom metódy service learning v konkrétnej organizácii.

 

Uskutočnené vzdelávania

Vzdelávanie od 28.5.2020

Service Learning sme kvôli pandémii prvýkrát ponúkali v online verzii. Tréning bol kombináciou videoprednášok, samoštúdia lekcií pripravených vo vzdelávacej platforme evzdelavanie.dobrovolnickecentra.sk, skupinovej práce v online prostredí a tvorby zadaní k jednotlivým témam.

Tréning začal 28.mája, prihlásilo sa spolu 12 účastníčok, z ktorých každá mala pridelenú lektorku, s ktorou konzultovala vypracované zadania. Vzdelávacia časť bola ukončená v júli, a následne účastníčky pracovali na záverečných zadaniach - vlastnom pláne implementácie service learningu do vzdelávania, po ktorých sa stanú absolventkami kurzu.

 

 

                                          

 

 

                

späť na zoznam