Novinky

ZÁSADY ZAPOJENIA DOBROVOĽNÍKOV A DOBROVOĽNÍČOK V ČASE KORONAVÍRUSU, AK UŽ SME SA ROZHODLI S NIMI SPOLUPRACOVAŤ

Rešpektovanie zdravia každej zúčastnenej osoby

Prioritou je zachovanie zdravia všetkých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a ľudí zapojených do rôznych iniciatív a programov.

Neustále informácie

V súčasnosti sa veci rýchlo menia. Na to, aby sme skutočne pomohli, musíme zostať v obraze, ale zároveň musíme riadne a čo najskôr informovať všetkých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorých by sa mohli akýmkoľvek spôsobom dotknúť všetky zmeny, ktoré sa vyskytli.

Znižovanie rizík

Pri akejkoľvek aktivite určenej pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky sa uistíme, že skutočne existuje naliehavá potreba a tiež, že ako organizácie alebo inštitúcie prijímame všetky opatrenia na zníženie rizík, ktorým sú vystavení. Nežiadame dobrovoľníkov, aby urobili niečo, na čo neboli pripravení. V takejto situácii majú právo náhle ukončiť svoju dobrovoľnícku pomoc. Ak potrebujeme, aby dobrovoľníci zotrvali v službe čo najdlhšie, nepreťažujme ich. Vymyslíme taký systém, aby mali priestor na psychohygienu, ale aj možnosť sa opätovne zapojiť do pomoci.

Analýza potrieb

 • Pred akýmkoľvek zapojením dobrovoľníkov sa ubezpečujeme, že existuje jasná a naliehavá potreba, na ktorú môžu reagovať, bez toho, aby podstupovali neopodstatnené riziká.
 • Keď sa zistí potreba, hľadáme konkrétnu činnosť, na ktorú môžeme čo najbezpečnejšie reagovať. Vždy, keď je to možné, vyberieme variant, ktorý neznamená priamy kontakt s tými, ktorí môžu vytvárať riziká.
 • Nekumulujme viaceré činnosti na jedného dobrovoľníka či dobrovoľníčku.

Analýza rizík a ochranné opatrenia

 • Myslíme na každý krok činnosti od okamihu, keď dobrovoľníci opustia dom, až do konca a identifikujeme všetky riziká.
 • Prijímame ochranné opatrenia pre každé riziko, riziká sa snažíme čo najviac alebo dokonca úplne eliminovať.
 • Trváme na tom, aby dobrovoľníci mali jednorazové rukavice, rúška alebo respirátory, možnosť si umyť ruky alebo dezinfikovať a možnosť vyhnúť sa potrebnej preprave na vykonávanie úloh.
 • Rátame s tým, že aj dobrovoľníci, ktorí sa nachádzajú v „teréne", sú potenciálnym zdrojom nákazy. Preto sa podľa toho treba správať a nastaviť systém pomoci a zaškolenia.

Výber dobrovoľníkov

 • V prvom rade zabezpečujeme, aby dobrovoľníci, ktorí sú zapojení do pomoci, boli v dobrom zdravotnom stave, a to fyzicky aj psychicky.
 • V závislosti od úlohy sa musíme ubezpečiť, že každý kandidát má zručnosti potrebné na splnenie úlohy.
 • V tomto čase obmedzených sociálnych kontaktov a možnosti vykonávať osobné pohovory, uprednostníme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí sú už nejakými organizáciami preverení a ponúkajú pomoc. Nábor v širokej verejnosti za týchto podmienok môže byť riskantný. Predídeme tak hrozbám ako napr. obťažovanie, okradnutie, ublíženie tým, ktorým má byť pomoc poskytovaná.
 • S cieľom ochrániť všetkých zapojených určíme spôsob, akým budú dobrovoľníci označení, a tento spôsob komunikujeme aj smerom k prijímateľom služieb a verejnosti.

Pre online alebo vzdialené aktivity:

 • Uprednostňujeme kandidátov, ktorí sú už dobre informovaní z oficiálnych zdrojov. Môžeme im dokonca navrhnúť úlohu školiť alebo informovať (online) ostatných dobrovoľníkov v tíme.

V tejto chvíli by sme sa nemali báť dobrovoľníkov odmietnuť, keďže ich prijatie je spojené s celým radom rizík, ktoré treba pri ich výbere zvážiť, napríklad:

 • riziko nakazenia iných, pretože boli nedávno v kontakte s infikovanými osobami alebo trpia inými prenosnými fyzickými chorobami;
 • nie sme si úplne vedomí závažnosti situácie a opatrení, ktoré môžeme prijať;
 • nemôžeme efektívne riadiť viac dobrovoľníkov, ako už máme.

Dobrovoľnícke školenie

 • Dobrovoľníci od nás musia dostávať najnovšie oficiálne informácie o víruse a všetky obmedzenia, ktoré môžu ovplyvniť ich činnosť alebo zdravie.
 • Dobrovoľníci musia podrobne vedieť, čo budú musieť robiť, akým rizikám sú vystavení a aké sú prostriedky ochrany. Tie, ktoré majú k dispozícii, ako aj ďalšie, ktoré môžu obstarať samostatne.
 • Dobrovoľníci by mali byť informovaní len čo nastanú zmeny v ich činnosti alebo v ich podmienkach. Môže tak urobiť priamo koordinátor alebo dobrovoľník, ktorý je určený na zabezpečenie dobrej komunikácie v tíme.

Koordinácia aktivít a tímová komunikácia

 • Koordinátor alebo koordinátorka je osoba z organizácie alebo inštitúcie, ktorá sa priamo zaoberá činnosťami dobrovoľníkov a ich bezpečnosťou.
 • Každý tím zavádza jednoduché a jasné metódy komunikácie a súhlasí s nástrojmi rýchlej notifikácie (napríklad WhatsApp, Messenger, SMS alebo iné) a overuje, či k nim majú prístup všetci členovia.
 • Koordinátor oznamuje dobrovoľníkom akékoľvek zmeny, ku ktorým dôjde počas spolupráce, a oznámi hostiteľskej organizácii alebo inštitúcii všetky nové prvky, ktoré dobrovoľníci objavia „z terénu".

Organizácie, ktoré majú dobrovoľníkov/čky, na ktoré sa môžete obrátiť:

 • Červený kríž
 • Dobrovoľní hasiči
 • Slovenský skauting
 • Pathfinder
 • Fénix
 • Rôzne kresťanské organizácie – DOMKA, LAURA, eRko

Pripravila Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva, n.o. v Banskej Bystrici

späť na zoznam