O nás

Žilinské dobrovoľnícke centrum plní úlohu organizačnej jednotky dlhoročne pôsobiaceho združenia V.I.A.C. - Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže sídliaceho v Trstenej, ktorého hlavným poslaním je prispievať k rozvoju mladých ľudí, aby z nich vyrástli osobnosti rozvíjajúce osobný potenciál, svoj región i Slovensko, osobnosti, ktoré spájajú v sebe charakter, angažovanosť a líderstvo. Ako dobrovoľnícke centrum fungujeme od roku 2016. Prepájame jednotlivcov , organizácie a firmy.

Základné funkcie dobrovoľníckeho centra

Ako dobrovoľnícke centrum sa aktuálne snažíme dostať do povedomia ľudí a širšej verejnosti v celom Žilinskom kraji. Informujeme a vykonávame činnosti v prospech ľudí, organizácií i miest a obcí. Ako správne dobrovoľnícke centrum naplňujeme i my jeho základné a najdôležitejšie funkcie:

  • Informujeme o dobrovoľníctve ako prospešnej a dôležitej súčasti našej spoločnosti a prostredia, v ktorom žijeme
  • Prezentujeme dobrovoľníctvo i seba na verejnosti i na školách
  • Vyhľadáme ponuky a ponuky vyhľadávajú nás
  • Spájame záujemcov o dobrovoľnícke aktivity, ľudí a organizácie
  • Prepájame organizácie a dobrovoľníkov i kvôli výmene skúseností
  • Zapájame všetkých, ktorí majú záujem o dobré a prospešné veci v celom Žilinskom kraji
  • Kontaktujeme a informujeme organizácie o možnosti zapojiť sa do projektov
  • Spravujeme databázu poskytovateľov i príjemcov dobrovoľníckej pomoci
  • Propagujeme a zviditeľňujeme spoločenskú hodnotu dobrovoľníctva prostredníctvom prezentácie dobrovoľníctva, realizácie dobrovoľníckých podujatí a oceňovania dobrovoľníkov.

 Sme členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácii.