Zaregistrujte vašu organizáciu

 Chceme čo najkvalitnejšie prepájať dobrovoľníkov/ čky a dobrovoľnícke organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, verejné organizácie). Preto sme vytvorili priestor, kde môžu dobrovoľnícke organizácie vytvárať a zverejňovať svoje ponuky pre dobrovoľníkov/ čky.

Táto databáza zhromažďuje ponuky v oblasti sociálnej aj kultúrnej, ponuky z oblastí ochrany životného prostredia, športovej a vzdelávacej činnosti, v oblasti dobrovoľníctva v zahraničí a expertného dobrovoľníctva, ponuky humanitárnych organizácií a organizácií na ochranu ľudských práv a iné.

Ako prebieha registrácia?

  1. Vyplňte registračný formulár
  2. Koordinátorka Žilinského dobrovoľníckeho centra Vás kontaktuje a dohodnete si stretnutie
  3. Obsahom online / fyzického stretnutia bude objasnenie očakávaní zo spolupráce, oboznámenie sa s vašim spôsobom práce s dobrovoľníkmi, vašimi dobrovoľníckymi ponukami
  4. Získanie známky kvality práce s dobrovoľníkmi (v prípade, že organizácia nemá udelenú takúto známku)
  5. Schválenie registrácie

Aby mohla organizácia vkladať ponuky pre dobrovoľníkov / čky, musí sa zaregistrovať na našej stránke. 

 

Zaregistrovať organizáciu

 

 

Profil organizácie

ÁNO PRE ŽIVOT n.o.

Adresa: Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

Áno pre život, n. o. je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1998 za účelom pomoci osamelým tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi - obetiam domáceho násilia. Poslaním organizácie je chrániť ľudský život, pomáhať zneužívanej žene a jej dieťaťu, vplývať na zmenu verejnej mienky voči násiliu páchanému na ženách, posilňovať úctu
voči ženám, voči materstvu a rodine, zasadzovať sa proti osobnej, rodinnej a profesijnej diskriminácii žien. Organizácia pracuje s ďalšími ohrozenými skupinami obyvateľstva (matky s deťmi, zdravotne a sociálne znevýhodnení občania) a vytvára pracovné príležitosti pre osoby v riziku sociálneho vylúčenia. Títo občania potrebujú sociálnu asistenciu a odborné programy. Áno pre život n. o. okrem konkrétnej pomoci osamelým tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi - obetiam domáceho násilia v zariadení núdzového bývania realizuje aj komunitné aktivity v regióne. Zriadili sme Komunitné centrum (2006), Poradenské centrum (2008), Materské centrum (2012). Prínos:
1) Sociálne služby sme poskytli viac ako 832 matkám s deťmi v krízovej situácii.
2) Vytvorili sme tri chránené pracoviská, v ktorých zamestnávame 5 zdravotne a 3 sociálne znevýhodnených ľudí.
3) V Komunitnom centre pracujeme ročne s cca 50 deťmi z 25 rodín z regiónu.
4) Prevádzkujeme bezplatnú telefonickú Linku pomoci 0800 12 00 24 pre ľudí v kríze z celej SR.
5) V Centre poradenstva poskytujeme bezplatné psychologické, právne a sociálne poradenstvo.
6) Zriadili sme sociálnu firmu LABORE, v ktorej vytvárame pracovné miesta pre ľudí ohrozených sociálnym vylúčením.