Štatút „SRDCE NA DLANI 2021"

ŠTATÚT KRAJSKÉHO OCENENIA SRDCE NA DLANI 2021 V ŽILINSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI 

ČLÁNOK 1

NÁZOV A CHARAKTERISTIKA OCENENIA:

1. Oficiálny názov ocenenia je Srdce na dlani 2021.

2. Srdce na dlani je ocenenie Žilinského dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju. Ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov i kolektívov) za dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod.. Prípadne aj za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

3. Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia v regióne je Žilinské dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Žilinským samosprávnym krajom.

KATEGÓRIE na rok 2021:

 1. Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti
 2. Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania
 3. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia a environmentalistiky
 4. Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia
 5. Dobrovoľnícky projekt roka
 6. Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 7. Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou
 8. Škola priateľská k dobrovoľníctvu
 9. Subjekt vytvárajúci podmienky na rozvoj dobrovoľníctva
 10. Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii
 11. Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí

 

4. Nominácie môže hodnotiaca komisia podľa vlastného uváženia posunúť aj na celoštátnu úroveň. Nominujúci zaslaním nominácie berie na vedomie a súhlasí, že hodnotiaca komisia môže postúpiť ktorúkoľvek nomináciu na celoštátnu úroveň (Dobrovoľník roka 2021 - odovzdávanie ceny Srdce na dlani, ocenenie organizované CARDO - Národným dobrovoľníckym centrom, v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií, a jednotlivými krajskými dobrovoľníckymi centrami v Slovenskej republike. (www.dobrovolnictvo.sk a www.srdcenadlani.sk)ČLÁNOK 2

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

DOBROVOĽNÍK/-ČKA

1. Dobrovoľník/-čka je podľa Zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejnom záujme dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti. Na osoby, ktoré nedovŕšili vek 15 rokov, sa zákon o dobrovoľníctve nevzťahuje, preto pri ich zapájaní do dobrovoľníckych aktivít hovoríme o výchove a vzdelávaní k dobrovoľníctvu. V bežnej komunikácii, a v praxi v rámci dobrovoľníckej činnosti ich de facto ich však za dobrovoľníkov a dobrovoľníčky označujeme. Zmluva o dobrovoľníckej činnosti sa uzatvára s ich zákonným zástupcom.

DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ

2. Dobrovoľnícku činnosť podľa Zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve je činnosť vykonávaná na základe slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu pre inú osobu a s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech.
3. Dobrovoľníckou činnosťou podľa tohto zákona nie je: - činnosť vykonávaná medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami - činnosť vykonávaná v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti - činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávaná v rámci študijných povinností - vzájomná občianska alebo susedská výpomoc - činnosť vykonávaná osobami, ktoré nedovŕšili 15 rokov
4. Z uvedeného vymedzenia podľa zákona sa vymyká a osobitné podmienky sa vzťahujú na kategóriu Koordinátor/-ka dobrovoľníkov/-čok, kde v tomto jedinom prípade môže ísť aj o platenú pracovnú pozíciu.
5. Nominácie na ocenenie Srdce na dlani sa vzťahujú len na dobrovoľnícku činnosť, ktorej sa dobrovoľníci a dobrovoľníčky venujú minimálne v trvaní 6 mesiacov. V prípade kategórie Koordinátor/-ka dobrovoľníkov/-čok je stanovená doba vykonávania dobrovoľníckej činnosti v trvaní minimálne 2 roky.

KOORDINÁTOR/-KA OCENENIA, JEHO / JEJ ÚLOHA


4. Koordinátor/-ka ocenenia Srdce na dlani 2021 zodpovedá za organizačné a administratívne zabezpečenie priebehu celého oceňovania od prípravy, cez podujatie až po predloženie výstupov za danú aktivitu. Zbiera a predkladá nominácie hodnotiacej komisii a zabezpečuje jej činnosť. Dohliada na to, aby návrhy na ocenenie predložené komisii obsahovali všetky potrebné náležitosti, a pre tieto účely môže od navrhovateľa na ocenenie vyžiadať doplňujúce informácie o nominovaných.

ČLÁNOK 3

POMENOVANIE KOMISIE A JEJ ÚLOHA:

1. O udelení ocenenia rozhoduje hodnotiaca komisia (ďalej len komisia). Je orgánom pre posudzovanie návrhov na udelenie ocenenia a garantom dôveryhodnosti ocenenia. Členstvo v nej je čestné a nezastupiteľné. Komisia je tvorená morálnymi a odbdornými autoritami a zástupcami a zástupkyňami organizácií spolupracujúcich s Žilinským dobrovoľníckym centrom v regióne. Jeden z členov a členiek HK je ocenený/-á dobrovoľník/-čka z predchádzajúceho ročníka udelovania ocenení Srdce na dlani.

ČLÁNOK 4

1. Udelenie ocenenia sa osvedčuje symbolickou cenou „Srdce na dlani“ a certifikátom, ktorý obsahuje meno a priezvisko oceneného jednotlivca, názov ocenenia, dátum a dôvod jeho udelenia.

2. Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov/-riek dobrovoľníkov/-čok 5. novembra.

3. Ocenenie nie je spojené s finančnou odmenou a neexistuje naň právny nárok.

4. Organizátor si vyhradzuje právo ocenenie kedykoľvek odobrať, ak sa preukáže, že dôvody, pre ktoré bolo ocenenie udelené neboli pravdivé alebo ak ocenený/-á dobrovoľník/-čka (skupina) konal/-a v rozpore s princípmi Žilinského dobrovoľníckeho centra alebo v rozpore s princípmi, za ktoré mu bolo ocenenie udelené.

5. Udelenie ocenenia sa zverejňuje prostredníctvom tlačových a elektronických médií.

 ČLÁNOK 5

 Tento štatút nadobúda účinnosť 11.10.2021.

Mgr. Branislav Kožuch 
Štatutárny/-a zástupca/-kyňa