Srdce na dlani 2022

                                                                

O oceňovaní v Žilinskom kraji:

Pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov usporiada Žilinské dobrovoľnícke centrum krajské oceňovanie dobrovoľníkov v Žilinskom kraji pod názvom „SRDCE NA DLANI 2022“.

Slávnostné odovzdávanie ocenení „SRDCE NA DLANI 2022" pripravujeme a o jeho forme a prevedení vás budeme informovať.

V Žilinskom kraji pracuje bez nároku na odmenu množstvo dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v rôznom veku, v mnohých organizáciách a neformálnych skupinách. V tomto roku bolo v Žilinskom kraji zrealizovaných veľa projektov a mnohé firmy a podniky dobrovoľníctvo ako také podporovali. V roku 2022 môžu obyvatelia Žilinského kraja nominovať na ocenenie ľudí, projekty a organizácie v jedenástich kategóriách.

„Srdce na dlani“ je ocenenie Žilinského dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju. Ide o uznanie a následné ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov aj kolektívov) a ich projektov za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy, vzdelávania a pod. Je to ocenenie samospráv alebo firiem, ktoré svojimi aktivitami vytvárajú zázemie pre dobrovoľníctvo a verejne ho podporujú. Taktiež je to ocenenie inovatívnych projektov, ktoré priniesli zmenu, ako aj ocenenie za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých. Je to uznanie tých, ktorí svojim konaním prispeli k šíreniu dobra a pozitívnej zmene v spoločnosti.

Kategórie nominácií:

1. Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

Kategória je určená pre jednotlivca alebo skupinu dobrovoľníkov. Zahŕňa dobrovoľnícke aktivity, ktoré pomáhajú jednotlivcom, skupinám alebo komunitám ohrozeným sociálnym vylúčením pri prekonávaní prekážok plynúcich z ich z sociálneho, zdravotného alebo ekonomického znevýhodnenia.
V sociálnej oblasti dobrovoľníci pomáhajú ohrozeným sociálnym skupinám detí a mládeže, seniorom, nezamestnaným, ľuďom vo/po výkone trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislým, ľuďom ohrozeným domácim násilím alebo inými druhmi násilia, ako aj cudzincom a pod.
Sociálna oblasť často úzko súvisí a prelína sa s oblasťou zdravotnou.
Tu radíme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktoré pomáhajú ľuďom s rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia alebo ochorenia, ľuďom ťažko alebo nevyliečiteľne chorým, ako aj ich rodinám pri prekonávaní najrôznejších dôsledkov v súvislostiach s ich zdravotnou a následne celkovou životnou situáciou.

2. Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania

Jednotlivec alebo skupina, vykonávajúca dobrovoľnícke aktivity sú realizované ako široké spetrum výchovno-vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj alebo premenu osobnosti, sprostredkovanie postojov, hodnôt, a súčasne aj získanie alebo rozvoj a prehĺbenie konkrétnych schopností a zručností v určitej oblasti (ako napr. umelecký prejav, jazykové kompetencie, šport a pod.). Dobrovoľníci a dobrovoľníčky tieto aktivity realizujú predovšetkým v zmysle neformálneho vzdelávania v rámci aktivít občianskych združení a organizácií a v rámci nich môžu pracovať s rôznymi vekovými skupinami od detí, mladých ľudí a dospelých, až po seniorov.

3. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia a environmentalistiky

Dobrovoľníctvo nasmerované do oblasti životného prostredia a enviromentalistiky sa týka rozvoja, starostlivosti a ochrany prírody (živej aj neživej). Pomoci pri udržiavaní rozvoji ŽP, ale aj odstraňovaní následkov prírodných a ekologických katastrof, pri ochrane pred požiarmi, a ochrane a záchrane života človeka a zvierat v rámci ekosystémov. Podpora ekologickej výchovy a osvety obyvateľstva.

4. Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia zahŕňa aktivity, ktoré vytvárajú, pestujú alebo chránia naše hmotné aj nehmotné kultúrne dedičstvo a jeho hodnoty. Budujú a podporujú rozvoj nových umeleckých foriem a smerov alebo rôznorodých umeleckých činností, ľudovej tvorby a tradícií, vrátane ochrany pamiatok či aktivít zameraných na obnovu vojenských cintorínov a pod.. Kategória je určená pre jednotlivca alebo skupinu dobrovoľníkov.

5. Dobrovoľnícky projekt roka

Predstavuje projekt s výrazným zastúpením dobrovoľníckych aktivít a zapojením dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorý je nejakým spôsobom spúšťačom pozitívnych zmien v bezprostrednom alebo širšom prostredí, do ktorého je nasmerovaný vrátane jeho benefitov na individuálnej, skupinovej, komunitnej alebo celospoločenskej úrovni. Vyznačuje sa výnimočnosťou a celkovým pozitívnym prínosom pre dobrovoľníctvo.

6. Koordinátor / koordinátorka dobrovoľníkov /dobrovoľníčok

Za akoukoľvek dobre a kvalitne uskutočnenou dobrovoľníckou aktivitou alebo programom je vždy ľudský faktor – v tomto prípade je to kvalitný koordinátor alebo koordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Je kľúčom k úspechu konkrétnej dobrovoľníckej aktivity alebo programu, ktorý vo výsledku znamená dlhodobo angažovaných a spokojných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, a množstvo skvele odvedenej práce. Je kľúčovou postavou manažmentu dobrovoľníckeho programu a v rámci neho riadenia všetkých aspektov súvisiacich so zapájaním dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do života organizácie. Navrhuje a dohliada na strategické prístupy k ich zapájaniu, zabezpečuje kvalitu procesov ich riadenia, vedie ich a stará sa o ich vzťahy v rámci organizácie od pracovného tímu, cez vedenie a manažment organizácie až po jej klientelu, partnerstvá, spolupracovníkov, donorov, rozhodovacie orgány či médiá. Je zodpovedný za dokumentáciu a uznanie ich prínosu z hľadiska dosahovania cieľov organizácie. V medzinárdnom kontexte sa ocenenie Srdce na dlani realizuje aj pri príležitosti Medzinárodného dňa koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (International Volunteers Managers Day), ktorý od roku 2005 prináleží ku dňu 5. novembra. Jeho poslaním je podporiť a vyzdvihnúť zmysel a poslanie tejto dnes už aj v našich podmienkach pracovnej pozície zaradenej do národnej sústavy povolaní.

7. Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou

Ide dobrovoľnícku činnosť a aktivity, ktoré sa v rámci svojho dosahu a pôsobenia zúčastňujú na pozitívnom utváraní a rozvoji osobnosti primárne detí a mládeže v rámci procesov zámerného výchovného pôsobenia najmä v oblasti voľnočasových aktivít detí a mládeže a vytvárania príležitostí pre aktívne využívanie voľného času. Ide o aktivity príležitostného aj pravidelného charakteru. Aktivity, ktorými sú rozvíjané zručnosti, schopnosti, vytvára sa priestor pre relaxáciu, regeneráciu síl, sebarealizáciu v oblasti záujmov, a vplýva sa na utváranie hodnôt a sociálnych spôsobilostí detí a mládeže. Ide predovšetkým o dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí a ktoré takto pôsobia z pozície napr. mládežníckych lídrov, či už ako vedúcich oddielov v táboroch, kluboch, záujmových krúžkoch, v občianskych a cirkevných združeniach. Osobitnú skupinu tvoria profesionáli a profesionálky s príslušnou kvalifikáciou v danej oblasti, ktorí a ktoré na dobrovoľnej báze zodpovedajú za sprevádzanie detí a mládeže v uvedených aktivitách, zapájajú mladých ľudí do tejto práce, a vytvárajú podmienky pre prácu s deťmi a mládežou.

8. Škola priateľská k dobrovoľníctvu

Ide o ocenenie školy, ktorá svojou činnosťou podporuje dobrovoľníctvo u svojich žiakov / študentov v školských aj v mimoškolských aktivitách. Táto škola motivuje mladých ľudí k nezištnému venovaniu svojho času a energie v rámci rôznych projektov či aktivít a tým ich vychováva k dobrovoľníctvu

9. Subjekt vytvárajúci podmienky na rozvoj dobrovoľníctva

Jedná sa o firmu, mesto alebo obec v žilinskom kraji, ktoré vytvára podmienky a rozvoj dobrovoľníctva v rámci svojej pôsobností. 

10. Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii

Ocenenie za dlhodobý prínos pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami alebo za dlhodobý rozvoj dobrovoľníctva v Žilinskom kraji. Ocenenie pre človeka, ktorý neustále vymýšľa nové nápady a projekty a stále verí, že môže zmeniť svet. Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii znamená, že dobrovoľník alebo dobrovoľníčka pomáha organizácii minimálne 5 rokov.

11. Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky zo Slovenska vyslaní v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci SR (Slovak Aid), iných programov alebo pôsobiaci v zahraničí individuálne.

 

Kto podáva nominácie?

Nominácie môžu podávať obce, školy, farnosti, mimovládne, mládežnícke, charitatívne, kultúrne a iné organizácie a ich základne zložky, aj jednotlivci a neformálne skupiny pôsobiace na území Žilinského kraja.

Dátum uzávierky nominácií je 10.11.2022.

Partneri: